20 lutego, 2024

GEN Z – czy strach się bać?

Generacja Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2010, wkracza na rynek pracy z nowym zestawem oczekiwań, umiejętności i aspiracji, co stanowi wyzwanie dla wielu branż, w tym dla sektora weterynaryjnego. W kontekście pracy w lecznicach weterynaryjnych, gdzie zespół często działa jak dobrze zgrana rodzina, zrozumienie charakterystyki pokolenia Z ma kluczowe znaczenie dla skutecznego rekrutowania, integracji i utrzymania tych młodych talentów.

W internecie krąży bardzo wiele artykułów na temat generacji Z (brzmi jak model samochodu :P) lub pokolenia Z. Sporo z tych artykułów niesie mocno negatywny wydźwięk, który sprawia, że pośród właścicieli zakładów leczenia zwierząt rośnie pewna obawa przed zatrudnianiem takich osób. Czy słuszna? Przyjrzyjmy się temu zagadanieniu!

Charakterystyka pokolenia Z, które stanowi coraz większy segment rynku pracy, jest złożona i wielowymiarowa. Rozumienie tych cech jest kluczowe dla pracodawców, w tym sektora weterynaryjnego, aby efektywnie przyciągać, angażować i zatrzymywać młodych talentów. Oto bardziej szczegółowy opis cech charakterystycznych dla pokolenia Z:

Cyfrowi tubylcy

Pokolenie Z jest pierwszym pokoleniem cyfrowych tubylców, urodzonym i wychowanym w erze internetu, smartfonów i mediów społecznościowych. Ta cecha ma kluczowe znaczenie, ponieważ oznacza, że są oni nie tylko biegli w korzystaniu z nowoczesnych technologii, ale też oczekują, że technologia będzie integralną częścią ich życia zawodowego i prywatnego.

Wysokie oczekiwania dotyczące elastyczności

Pokolenie Z ceni sobie elastyczność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym bardziej niż jakiekolwiek poprzednie pokolenie. Oczekują możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej, elastycznych godzin pracy oraz polityk wspierających równowagę życiową.

Poszukiwanie sensu i celu

Pokolenie Z jest niezwykle zainteresowane znalezieniem pracy, która nie tylko zapewnia środki do życia, ale także jest zgodna z ich wartościami i pozwala na realizację większego celu. W kontekście weterynarii, pokolenie to może być szczególnie przyciągane do praktyk, które aktywnie promują dobrostan zwierząt, są zaangażowane w działalność charytatywną lub pracę społeczną.

Potrzeba ciągłego rozwoju

Pokolenie Z oczekuje, że praca będzie dla nich źródłem ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Są to osoby, które są przyzwyczajone do szybkiego dostępu do informacji i wiedzy, co przekłada się na oczekiwania dotyczące możliwości szkoleniowych, dostępu do nowych technologii i metod pracy.

Wrażliwość na kwestie społeczne

Pokolenie Z charakteryzuje się wysoką wrażliwością na kwestie społeczne, w tym na sprawy związane z równością, inkluzywnością i ochroną środowiska.

Realizm i pragmatyzm

Mimo młodego wieku, pokolenie Z wykazuje dużą dozę realizmu i pragmatyzmu, częściowo wynikającą z dorastania w czasach niepewności ekonomicznej i społecznej. Oczekują przejrzystości od pracodawców w kwestiach takich jak ścieżki kariery, wynagrodzenie i bezpieczeństwo pracy. W odpowiedzi, pracodawcy powinni dążyć do otwartej komunikacji i jasnego określania oczekiwań oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Jak zatem dostosować się do nowego pokolenia pracowników?

Szkolenia i Rozwój

Generacja Z jest niezwykle zainteresowana ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym. W kontekście weterynarii, oferowanie regularnych szkoleń, możliwości uczestnictwa w konferencjach branżowych czy dostęp do najnowszych badań i technologii może być kluczowym czynnikiem przyciągającym młodych lekarzy weterynarii. Instytucje, które inwestują w rozwój swoich pracowników, nie tylko zwiększają swoje szanse na zatrzymanie talentów z pokolenia Z, ale także podnoszą jakość oferowanych usług weterynaryjnych.

Elastyczność i Równowaga

Pokolenie Z przykłada dużą wagę do elastyczności godzin pracy i możliwości pracy zdalnej, co w przypadku lecznic weterynaryjnych może być wyzwaniem. Jednakże, adaptując modele pracy, które oferują pewien stopień elastyczności, np. poprzez oferowanie zmiennych godzin pracy lub możliwości pracy w różnych lokalizacjach, kliniki mogą przyciągnąć młodsze pokolenie. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest dla nich priorytetem, więc pracodawcy, którzy to rozumieją i implementują odpowiednie strategie, będą bardziej atrakcyjni dla tej grupy.

Cyfryzacja i Nowoczesne Technologie

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i cyfryzacja procesów mają kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia pokolenia Z. W lecznicach weterynaryjnych, gdzie procesy często są jeszcze tradycyjne i papierowe, wprowadzenie systemów zarządzania praktyką, elektronicznych kart pacjentów czy aplikacji mobilnych może nie tylko usprawnić działanie, ale także stanowić atrakcję dla młodych lekarzy, którzy oczekują nowoczesnego, cyfrowego środowiska pracy.

Wartości i Misja

Pokolenie Z szuka miejsc pracy, które odzwierciedlają ich wartości i dają poczucie spełnienia. Pracodawcy w branży weterynaryjnej, którzy jasno komunikują swoją misję, zaangażowanie w dobrostan zwierząt, ekologię lub działalność charytatywną, mogą lepiej rezonować z oczekiwaniami młodych pracowników. Pokolenie to jest także bardzo zorientowane na działania społeczne i etyczne, więc kliniki, które aktywnie uczestniczą w społeczności lokalnej lub prowadzą inicjatywy proekologiczne, będą dla nich bardziej atrakcyjne.

Zagrożenia

Mimo wielu szans, obecność pokolenia Z na rynku pracy niesie również pewne zagrożenia. Ich wysokie oczekiwania co do elastyczności, rozwoju i zgodności pracy z wartościami mogą być trudne do spełnienia w niektórych środowiskach weterynaryjnych, co może prowadzić do szybkiego wypalenia zawodowego lub rotacji pracowników. Dodatkowo, ich głębokie zanurzenie w świecie cyfrowym może powodować wyzwania w komunikacji interpersonalnej i budowaniu relacji z klientami oraz zespołem, co jest kluczowe w pracy lekarza weterynarii.

Generacja Z wnosi na weterynaryjny rynek pracy świeże perspektywy, umiejętności cyfrowe i nowe oczekiwania, które mogą być zarówno szansą, jak i wyzwaniem dla pracodawców. Aby przyciągnąć i zatrzymać młode talenty, kliniki weterynaryjne muszą dostosować swoje praktyki pracy, oferując elastyczność, możliwości rozwoju oraz środowisko, które odzwierciedla wartości pokolenia Z. Jednocześnie, muszą być świadome potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą różnica pokoleniowa, i pracować nad ich minimalizacją, aby zapewnić harmonijną i produktywną współpracę. Nie należy się jednak obawiać. Moi skromny zdaniem trzeba się po prostu dostosować. Konieczność zmian jest w dzisiejszym świecie… konieczna :P. Nowoczesny ZLZ to taki, który potrafi się dostosować, nie tylko w kwestiach nowoczesnych rozwiązań na polu medycznym, ale także zarządzania.